Основные данные
Название Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Правовая форма Филиал иностранного коммерсанта (AKF)
Регистрационный номер, дата 40203154352, 06.07.2018
Рeгистр, Занесен в регистр Коммерческий регистр, 06.07.2018
Идентификатор SEPA LV92ZZZ40203154352
Данные из реестра плательщиков НДС
Номер плательщика НДС Статус Зарегистрирован Исключен
LV40203154352 Активный 13.12.2018
Юридический адрес Юридический адрес: Rīga, Skanstes iela 12, LV-1013 Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013
Вид дeятeльности
 • Другие виды денежно-кредитного посредничества (64.19, версия 2.0) (Источник: СГД, ЦСУ, ZO.LV)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 29.03.2023
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 20.05.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Контактная информация
Телефон +371 67171880
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Налоговые платежи в государственный бюджет
(тыс. Евро)
Год Общая сумма платежей в государственный бюджет Подоходный налог с населения Обязательные взносы государственного социального страхования
2023 Bойти в систему
2022
Bойти в систему

Актуальные данные

Актуальные данные. Должностные лица (1)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 29.03.2023 Лицо, уполномоченное представлять коммерсанта в действиях, связанных с филиалом
pilnā apjomā pārstāvēt filiāli visos ar filiāles darbību saistītos jautājumos; veikt citas darbības: Pilnvarotā persona ir pilnvarota pilnā apjomā pārstāvēt Sabiedrību visās darbībās saistībā ar Luminor Bank AS Latvijas filiāli (vienotais reģistrācijas numurs: 40203154352, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013), turpmāk - Filiāle. Pilnvarojums ietver sevī, bet neaprobežojas ar tiesībām veikt šādas darbības Latvijas Republikā un ārpus tās: - Sabiedrības vārdā un interesēs slēgt, parakstīt, grozīt, kā arī izbeigt jebkādus ar Sabiedrības komercdarbību saistītus darījumus ar trešajām personām, tostarp ārvalstu, tai skaitā darījumus, kas nepieciešami Sabiedrības ikdienas darbības nodrošināšanai, un ar to saistītos juridiskos dokumentus, kā arī veikt jebkuras citas darbības, kas nepieciešamas Sabiedrības ikdienas darbības nodrošināšanai, veikt jebkādus darījumus ar nekustamo īpašumu, izsniegt vai saņemt aizdevumus, atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt jebkādu Sabiedrības īpašumu, izsniegt galvojumus vai garantijas Sabiedrības vārdā, noslēgt pārjaunojuma līgumus, veikt un saņemt maksājumus, reģistrēt saistību izpildes nodrošinājumus par labu Sabiedrībai, tos grozīt un dzēst; - parakstīt, izdot, grozīt jebkādus Sabiedrības iekšējos dokumentus, ieskaitot, jebkādas instrukcijas, darba organizēšanas dokumentāciju; nodibināt un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Sabiedrības darbiniekiem, tai skaitā, parakstīt jebkādus ar darba attiecībām saistītos juridiskos dokumentus; - pārstāvēt Sabiedrības intereses visās valsts un pašvaldību iestādēs, pie valsts amatpersonām un jebkādām citām Latvijas un ārvalstu personām nolūkā nodrošināt Sabiedrības parasto komercdarbību, kas ietver, bet neaprobežojas ar šādām darbībām: iesniegt, saņemt un parakstīt jebkādus dokumentus, ieskaitot pieteikumus, iesniegumus, apliecinājumus, paziņojumus, ziņojumus, sūdzības un citus nepieciešamos dokumentus, pieteikt lūgumus; Sabiedrības vārdā apliecināt dokumentu kopijas un/vai izrakstus, sniegt paskaidrojumus kā mutiski, tā rakstveidā, pārsūdzēt jebkādus pieņemtus lēmumus; - pārstāvēt Sabiedrību saistībā ar Filiāles darbību civiltiesas, administratīvās tiesas vai šķīrējtiesas procesā Latvijā vai jebkurā citā valstī, ar visām prasītāja, atbildētāja, pieteicēja vai trešās personas tiesībām, tai skaitā tiesības iesniegt prasības vai sūdzības, pretprasības vai maksātnespējas pieteikumus, pārsūdzēt tiesas vai šķīrējtiesas spriedumus un lēmumus apelācijas vai kasācijas instancēs, vienoties par strīdu nodošanu šķīrējtiesai, grozīt prasību vai sūdzību priekšmetu, iesniegt pierādījumus, pilnībā vai daļēji atteikties no prasībām, sūdzībām, vai pietiekumiem, pilnībā vai daļēji atzīt prasības, sūdzības vai pieteikumus, noslēgt izlīgumu, iesniegt izpilddokumentus, lai izpildītu spriedumus un lēmumus, iesniegt atzīšanai un izpildei ārvalsts tiesas vai šķīrējtiesas nolēmumus, apliecināt dokumentu kopijas, izrakstu un norakstu pareizību un parakstus, izbeigt izpildu lietvedību, parakstīt, iesniegt un saņemt citus dokumentus un piespriesto mantu vai naudu un sniegt paskaidrojumus, kā arī veikt nepieciešamos maksājumus un jebkuras citas darbības, lai aizsargātu Sabiedrības intereses; - pārstāvēt Sabiedrības intereses kriminālprocesos visās vispārējās jurisdikcijas tiesās visās tiesu instancēs, prokuratūrā, policijā, tai skaitā, bet ne tikai, iepazīties ar lietas materiāliem, parakstīt un iesniegt tiesībaizsardzības iestādēs Sabiedrības kā cietušā kriminālprocesos iesniegumus, t.sk., iesniegumu par Sabiedrības atzīšanu par cietušo, un kompensācijas pieteikumus, atbilstoši Kriminālprocesa likuma prasībām, piedalīties tiesas sēdēs, noraidīt tiesnešus, iesniegt pierādījumus, piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā, iesniegt lūgumus, sniegt mutiskus un rakstiskus paskaidrojumus tiesai, pārsūdzēt tiesas spriedumus un lēmumus apelācijas un kasācijas kārtībā, saņemt spriedumu, lēmumu un citu lietas materiālu kopijas, kā arī izmantot citas procesuālās tiesības, kādas ir paredzētas piemērojamajos likumos, kā arī, kur nepieciešams, Sabiedrības vārdā parakstīt visus nepieciešamos dokumentus saistībā ar augstākminēto uzdevumu, tai skaitā apliecināt visu nepieciešamo dokumentu kopijas un norakstus; - noslēgt šķīrējtiesas līgumus (arī tādus, kas ietverti līgumos kā šķīrējtiesas klauzula) par strīdu nodošanu izšķiršanai šķīrējtiesā, tostarp ārvalstu šķīrējtiesā. Pilnvarojums pilnvarotajai personai Kerli Vares pārstāvēt Sabiedrību visās darbībās, kas saistītas ar Filiāli, ir izdots ar pārpilnvarojuma tiesībām. Pilnvarotajai personai ir tiesības atsaukt jebkuru pilnvaru pārstāvēt Sabiedrību darbībās, kas saistītas ar Filiāli, kas izdota, izmantojot šīs pārpilnvarojuma tiesības.
Документ страны вписывают в момент регистрации: Эстония
Изменения данных персоны. Актуальные данные. Должностные лица (1)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
29.03.2023

pilnā apjomā pārstāvēt filiāli visos ar filiāles darbību saistītos jautājumos
Ha pilnā apjomā pārstāvēt filiāli visos ar filiāles darbību saistītos jautājumos; veikt citas darbības: Pilnvarotā persona ir pilnvarota pilnā apjomā pārstāvēt Sabiedrību visās darbībās saistībā ar Luminor Bank AS Latvijas filiāli (vienotais reģistrācijas numurs: 40203154352, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013), turpmāk - Filiāle. Pilnvarojums ietver sevī, bet neaprobežojas ar tiesībām veikt šādas darbības Latvijas Republikā un ārpus tās: - Sabiedrības vārdā un interesēs slēgt, parakstīt, grozīt, kā arī izbeigt jebkādus ar Sabiedrības komercdarbību saistītus darījumus ar trešajām personām, tostarp ārvalstu, tai skaitā darījumus, kas nepieciešami Sabiedrības ikdienas darbības nodrošināšanai, un ar to saistītos juridiskos dokumentus, kā arī veikt jebkuras citas darbības, kas nepieciešamas Sabiedrības ikdienas darbības nodrošināšanai, veikt jebkādus darījumus ar nekustamo īpašumu, izsniegt vai saņemt aizdevumus, atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt jebkādu Sabiedrības īpašumu, izsniegt galvojumus vai garantijas Sabiedrības vārdā, noslēgt pārjaunojuma līgumus, veikt un saņemt maksājumus, reģistrēt saistību izpildes nodrošinājumus par labu Sabiedrībai, tos grozīt un dzēst; - parakstīt, izdot, grozīt jebkādus Sabiedrības iekšējos dokumentus, ieskaitot, jebkādas instrukcijas, darba organizēšanas dokumentāciju; nodibināt un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Sabiedrības darbiniekiem, tai skaitā, parakstīt jebkādus ar darba attiecībām saistītos juridiskos dokumentus; - pārstāvēt Sabiedrības intereses visās valsts un pašvaldību iestādēs, pie valsts amatpersonām un jebkādām citām Latvijas un ārvalstu personām nolūkā nodrošināt Sabiedrības parasto komercdarbību, kas ietver, bet neaprobežojas ar šādām darbībām: iesniegt, saņemt un parakstīt jebkādus dokumentus, ieskaitot pieteikumus, iesniegumus, apliecinājumus, paziņojumus, ziņojumus, sūdzības un citus nepieciešamos dokumentus, pieteikt lūgumus; Sabiedrības vārdā apliecināt dokumentu kopijas un/vai izrakstus, sniegt paskaidrojumus kā mutiski, tā rakstveidā, pārsūdzēt jebkādus pieņemtus lēmumus; - pārstāvēt Sabiedrību saistībā ar Filiāles darbību civiltiesas, administratīvās tiesas vai šķīrējtiesas procesā Latvijā vai jebkurā citā valstī, ar visām prasītāja, atbildētāja, pieteicēja vai trešās personas tiesībām, tai skaitā tiesības iesniegt prasības vai sūdzības, pretprasības vai maksātnespējas pieteikumus, pārsūdzēt tiesas vai šķīrējtiesas spriedumus un lēmumus apelācijas vai kasācijas instancēs, vienoties par strīdu nodošanu šķīrējtiesai, grozīt prasību vai sūdzību priekšmetu, iesniegt pierādījumus, pilnībā vai daļēji atteikties no prasībām, sūdzībām, vai pietiekumiem, pilnībā vai daļēji atzīt prasības, sūdzības vai pieteikumus, noslēgt izlīgumu, iesniegt izpilddokumentus, lai izpildītu spriedumus un lēmumus, iesniegt atzīšanai un izpildei ārvalsts tiesas vai šķīrējtiesas nolēmumus, apliecināt dokumentu kopijas, izrakstu un norakstu pareizību un parakstus, izbeigt izpildu lietvedību, parakstīt, iesniegt un saņemt citus dokumentus un piespriesto mantu vai naudu un sniegt paskaidrojumus, kā arī veikt nepieciešamos maksājumus un jebkuras citas darbības, lai aizsargātu Sabiedrības intereses; - pārstāvēt Sabiedrības intereses kriminālprocesos visās vispārējās jurisdikcijas tiesās visās tiesu instancēs, prokuratūrā, policijā, tai skaitā, bet ne tikai, iepazīties ar lietas materiāliem, parakstīt un iesniegt tiesībaizsardzības iestādēs Sabiedrības kā cietušā kriminālprocesos iesniegumus, t.sk., iesniegumu par Sabiedrības atzīšanu par cietušo, un kompensācijas pieteikumus, atbilstoši Kriminālprocesa likuma prasībām, piedalīties tiesas sēdēs, noraidīt tiesnešus, iesniegt pierādījumus, piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā, iesniegt lūgumus, sniegt mutiskus un rakstiskus paskaidrojumus tiesai, pārsūdzēt tiesas spriedumus un lēmumus apelācijas un kasācijas kārtībā, saņemt spriedumu, lēmumu un citu lietas materiālu kopijas, kā arī izmantot citas procesuālās tiesības, kādas ir paredzētas piemērojamajos likumos, kā arī, kur nepieciešams, Sabiedrības vārdā parakstīt visus nepieciešamos dokumentus saistībā ar augstākminēto uzdevumu, tai skaitā apliecināt visu nepieciešamo dokumentu kopijas un norakstus; - noslēgt šķīrējtiesas līgumus (arī tādus, kas ietverti līgumos kā šķīrējtiesas klauzula) par strīdu nodošanu izšķiršanai šķīrējtiesā, tostarp ārvalstu šķīrējtiesā. Pilnvarojums pilnvarotajai personai Kerli Vares pārstāvēt Sabiedrību visās darbībās, kas saistītas ar Filiāli, ir izdots ar pārpilnvarojuma tiesībām. Pilnvarotajai personai ir tiesības atsaukt jebkuru pilnvaru pārstāvēt Sabiedrību darbībās, kas saistītas ar Filiāli, kas izdota, izmantojot šīs pārpilnvarojuma tiesības.

Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Зарубежный коммерсант (организация) (1)
ВремяЗарегистрирован в РП
Luminor Bank AS(Регистрационный номер: 11315936)Liivalaia tn 45, Tallina, 10145, Igaunijas Republika
Oт 06.07.2018 20.06.2019
Документ страны вписывают в момент регистрации: Эстония
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1)
Время Постоянное место жительство Государственная принадлежность
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 10.09.2020 Соединённые Штаты Америки Соединённые Штаты Америки

Способ контроля: другой

Способ контроля: на основании права собственности

Bойти в систему
Награды
 • TОП 500 крупнейших предприятий в Латвии по нетто обороту; 2017., 2018. Год 
  2017., 2018. Год
 • Программа углубленного сотрудничества СГД. БРОНЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
<br>С 1 января 2019 года введена модель Программы углубленного сотрудничества СГД, в которой налогоплательщики разделены на три уровня по объему их деятельности (золотой, серебряный, бронзовый уровень)</br>; 2022., 2023. Год 
  2022., 2023. Год
 • Программа углубленного сотрудничества СГД. СЕРЕБРЯНЫЙ УРОВЕНЬ 
<br>С 1 января 2019 года введена модель Программы углубленного сотрудничества СГД, в которой налогоплательщики разделены на три уровня по объему их деятельности (золотой, серебряный, бронзовый уровень)</br>; 2023. Год 
  2023. Год
 • Участник программы Фонда общественной интеграции «Дружественное семье место работы”; 2023., 2024. Год 
  2023., 2024. Год
Сравнительные показатели
Показатель Место
Возраст предприятия * 134397 - 134418
 134397 - 134418

О сравнительных показателях предприятия

Юридический адрес на карте
Luminor Bank AS Latvijas filiāle Юридический адрес на карте
Публикации (0)