Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Basic data
Name Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Legal form Branch of a foreign merchant (AKF)
Registration number, date 40203154352, 06.07.2018
Register, Included in The Register Commercial register, 06.07.2018
SEPA identifier LV92ZZZ40203154352
Data from the VAT Register
VAT identification number Status Registered Excluded
LV40203154352 Is active 13.12.2018
Legal address Legal address: Rīga, Skanstes iela 12, LV-1013 Other registered in this address
Postal address Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013
Activity code (NACE)
 • Other monetary intermediation (64.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 29.03.2023
Encumbrances
Liquidation process Not registered
Actual entry in the insolvency register Not registered
Current claims for payments Sign in
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 20.05.2024
Find out current information about tax debts
Contact information
Phone +371 67171880
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2023 Sign in
2022
Sign in

Actual data

Actual data. Officials (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 29.03.2023 A person authorized to represent the merchant activities related to a branch
pilnā apjomā pārstāvēt filiāli visos ar filiāles darbību saistītos jautājumos; veikt citas darbības: Pilnvarotā persona ir pilnvarota pilnā apjomā pārstāvēt Sabiedrību visās darbībās saistībā ar Luminor Bank AS Latvijas filiāli (vienotais reģistrācijas numurs: 40203154352, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013), turpmāk - Filiāle. Pilnvarojums ietver sevī, bet neaprobežojas ar tiesībām veikt šādas darbības Latvijas Republikā un ārpus tās: - Sabiedrības vārdā un interesēs slēgt, parakstīt, grozīt, kā arī izbeigt jebkādus ar Sabiedrības komercdarbību saistītus darījumus ar trešajām personām, tostarp ārvalstu, tai skaitā darījumus, kas nepieciešami Sabiedrības ikdienas darbības nodrošināšanai, un ar to saistītos juridiskos dokumentus, kā arī veikt jebkuras citas darbības, kas nepieciešamas Sabiedrības ikdienas darbības nodrošināšanai, veikt jebkādus darījumus ar nekustamo īpašumu, izsniegt vai saņemt aizdevumus, atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt jebkādu Sabiedrības īpašumu, izsniegt galvojumus vai garantijas Sabiedrības vārdā, noslēgt pārjaunojuma līgumus, veikt un saņemt maksājumus, reģistrēt saistību izpildes nodrošinājumus par labu Sabiedrībai, tos grozīt un dzēst; - parakstīt, izdot, grozīt jebkādus Sabiedrības iekšējos dokumentus, ieskaitot, jebkādas instrukcijas, darba organizēšanas dokumentāciju; nodibināt un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Sabiedrības darbiniekiem, tai skaitā, parakstīt jebkādus ar darba attiecībām saistītos juridiskos dokumentus; - pārstāvēt Sabiedrības intereses visās valsts un pašvaldību iestādēs, pie valsts amatpersonām un jebkādām citām Latvijas un ārvalstu personām nolūkā nodrošināt Sabiedrības parasto komercdarbību, kas ietver, bet neaprobežojas ar šādām darbībām: iesniegt, saņemt un parakstīt jebkādus dokumentus, ieskaitot pieteikumus, iesniegumus, apliecinājumus, paziņojumus, ziņojumus, sūdzības un citus nepieciešamos dokumentus, pieteikt lūgumus; Sabiedrības vārdā apliecināt dokumentu kopijas un/vai izrakstus, sniegt paskaidrojumus kā mutiski, tā rakstveidā, pārsūdzēt jebkādus pieņemtus lēmumus; - pārstāvēt Sabiedrību saistībā ar Filiāles darbību civiltiesas, administratīvās tiesas vai šķīrējtiesas procesā Latvijā vai jebkurā citā valstī, ar visām prasītāja, atbildētāja, pieteicēja vai trešās personas tiesībām, tai skaitā tiesības iesniegt prasības vai sūdzības, pretprasības vai maksātnespējas pieteikumus, pārsūdzēt tiesas vai šķīrējtiesas spriedumus un lēmumus apelācijas vai kasācijas instancēs, vienoties par strīdu nodošanu šķīrējtiesai, grozīt prasību vai sūdzību priekšmetu, iesniegt pierādījumus, pilnībā vai daļēji atteikties no prasībām, sūdzībām, vai pietiekumiem, pilnībā vai daļēji atzīt prasības, sūdzības vai pieteikumus, noslēgt izlīgumu, iesniegt izpilddokumentus, lai izpildītu spriedumus un lēmumus, iesniegt atzīšanai un izpildei ārvalsts tiesas vai šķīrējtiesas nolēmumus, apliecināt dokumentu kopijas, izrakstu un norakstu pareizību un parakstus, izbeigt izpildu lietvedību, parakstīt, iesniegt un saņemt citus dokumentus un piespriesto mantu vai naudu un sniegt paskaidrojumus, kā arī veikt nepieciešamos maksājumus un jebkuras citas darbības, lai aizsargātu Sabiedrības intereses; - pārstāvēt Sabiedrības intereses kriminālprocesos visās vispārējās jurisdikcijas tiesās visās tiesu instancēs, prokuratūrā, policijā, tai skaitā, bet ne tikai, iepazīties ar lietas materiāliem, parakstīt un iesniegt tiesībaizsardzības iestādēs Sabiedrības kā cietušā kriminālprocesos iesniegumus, t.sk., iesniegumu par Sabiedrības atzīšanu par cietušo, un kompensācijas pieteikumus, atbilstoši Kriminālprocesa likuma prasībām, piedalīties tiesas sēdēs, noraidīt tiesnešus, iesniegt pierādījumus, piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā, iesniegt lūgumus, sniegt mutiskus un rakstiskus paskaidrojumus tiesai, pārsūdzēt tiesas spriedumus un lēmumus apelācijas un kasācijas kārtībā, saņemt spriedumu, lēmumu un citu lietas materiālu kopijas, kā arī izmantot citas procesuālās tiesības, kādas ir paredzētas piemērojamajos likumos, kā arī, kur nepieciešams, Sabiedrības vārdā parakstīt visus nepieciešamos dokumentus saistībā ar augstākminēto uzdevumu, tai skaitā apliecināt visu nepieciešamo dokumentu kopijas un norakstus; - noslēgt šķīrējtiesas līgumus (arī tādus, kas ietverti līgumos kā šķīrējtiesas klauzula) par strīdu nodošanu izšķiršanai šķīrējtiesā, tostarp ārvalstu šķīrējtiesā. Pilnvarojums pilnvarotajai personai Kerli Vares pārstāvēt Sabiedrību visās darbībās, kas saistītas ar Filiāli, ir izdots ar pārpilnvarojuma tiesībām. Pilnvarotajai personai ir tiesības atsaukt jebkuru pilnvaru pārstāvēt Sabiedrību darbībās, kas saistītas ar Filiāli, kas izdota, izmantojot šīs pārpilnvarojuma tiesības.
Document country on the date of registration: Estonia
Changes in personal data. Actual data. Officials (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
29.03.2023

From pilnā apjomā pārstāvēt filiāli visos ar filiāles darbību saistītos jautājumos
To pilnā apjomā pārstāvēt filiāli visos ar filiāles darbību saistītos jautājumos; veikt citas darbības: Pilnvarotā persona ir pilnvarota pilnā apjomā pārstāvēt Sabiedrību visās darbībās saistībā ar Luminor Bank AS Latvijas filiāli (vienotais reģistrācijas numurs: 40203154352, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013), turpmāk - Filiāle. Pilnvarojums ietver sevī, bet neaprobežojas ar tiesībām veikt šādas darbības Latvijas Republikā un ārpus tās: - Sabiedrības vārdā un interesēs slēgt, parakstīt, grozīt, kā arī izbeigt jebkādus ar Sabiedrības komercdarbību saistītus darījumus ar trešajām personām, tostarp ārvalstu, tai skaitā darījumus, kas nepieciešami Sabiedrības ikdienas darbības nodrošināšanai, un ar to saistītos juridiskos dokumentus, kā arī veikt jebkuras citas darbības, kas nepieciešamas Sabiedrības ikdienas darbības nodrošināšanai, veikt jebkādus darījumus ar nekustamo īpašumu, izsniegt vai saņemt aizdevumus, atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt jebkādu Sabiedrības īpašumu, izsniegt galvojumus vai garantijas Sabiedrības vārdā, noslēgt pārjaunojuma līgumus, veikt un saņemt maksājumus, reģistrēt saistību izpildes nodrošinājumus par labu Sabiedrībai, tos grozīt un dzēst; - parakstīt, izdot, grozīt jebkādus Sabiedrības iekšējos dokumentus, ieskaitot, jebkādas instrukcijas, darba organizēšanas dokumentāciju; nodibināt un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Sabiedrības darbiniekiem, tai skaitā, parakstīt jebkādus ar darba attiecībām saistītos juridiskos dokumentus; - pārstāvēt Sabiedrības intereses visās valsts un pašvaldību iestādēs, pie valsts amatpersonām un jebkādām citām Latvijas un ārvalstu personām nolūkā nodrošināt Sabiedrības parasto komercdarbību, kas ietver, bet neaprobežojas ar šādām darbībām: iesniegt, saņemt un parakstīt jebkādus dokumentus, ieskaitot pieteikumus, iesniegumus, apliecinājumus, paziņojumus, ziņojumus, sūdzības un citus nepieciešamos dokumentus, pieteikt lūgumus; Sabiedrības vārdā apliecināt dokumentu kopijas un/vai izrakstus, sniegt paskaidrojumus kā mutiski, tā rakstveidā, pārsūdzēt jebkādus pieņemtus lēmumus; - pārstāvēt Sabiedrību saistībā ar Filiāles darbību civiltiesas, administratīvās tiesas vai šķīrējtiesas procesā Latvijā vai jebkurā citā valstī, ar visām prasītāja, atbildētāja, pieteicēja vai trešās personas tiesībām, tai skaitā tiesības iesniegt prasības vai sūdzības, pretprasības vai maksātnespējas pieteikumus, pārsūdzēt tiesas vai šķīrējtiesas spriedumus un lēmumus apelācijas vai kasācijas instancēs, vienoties par strīdu nodošanu šķīrējtiesai, grozīt prasību vai sūdzību priekšmetu, iesniegt pierādījumus, pilnībā vai daļēji atteikties no prasībām, sūdzībām, vai pietiekumiem, pilnībā vai daļēji atzīt prasības, sūdzības vai pieteikumus, noslēgt izlīgumu, iesniegt izpilddokumentus, lai izpildītu spriedumus un lēmumus, iesniegt atzīšanai un izpildei ārvalsts tiesas vai šķīrējtiesas nolēmumus, apliecināt dokumentu kopijas, izrakstu un norakstu pareizību un parakstus, izbeigt izpildu lietvedību, parakstīt, iesniegt un saņemt citus dokumentus un piespriesto mantu vai naudu un sniegt paskaidrojumus, kā arī veikt nepieciešamos maksājumus un jebkuras citas darbības, lai aizsargātu Sabiedrības intereses; - pārstāvēt Sabiedrības intereses kriminālprocesos visās vispārējās jurisdikcijas tiesās visās tiesu instancēs, prokuratūrā, policijā, tai skaitā, bet ne tikai, iepazīties ar lietas materiāliem, parakstīt un iesniegt tiesībaizsardzības iestādēs Sabiedrības kā cietušā kriminālprocesos iesniegumus, t.sk., iesniegumu par Sabiedrības atzīšanu par cietušo, un kompensācijas pieteikumus, atbilstoši Kriminālprocesa likuma prasībām, piedalīties tiesas sēdēs, noraidīt tiesnešus, iesniegt pierādījumus, piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā, iesniegt lūgumus, sniegt mutiskus un rakstiskus paskaidrojumus tiesai, pārsūdzēt tiesas spriedumus un lēmumus apelācijas un kasācijas kārtībā, saņemt spriedumu, lēmumu un citu lietas materiālu kopijas, kā arī izmantot citas procesuālās tiesības, kādas ir paredzētas piemērojamajos likumos, kā arī, kur nepieciešams, Sabiedrības vārdā parakstīt visus nepieciešamos dokumentus saistībā ar augstākminēto uzdevumu, tai skaitā apliecināt visu nepieciešamo dokumentu kopijas un norakstus; - noslēgt šķīrējtiesas līgumus (arī tādus, kas ietverti līgumos kā šķīrējtiesas klauzula) par strīdu nodošanu izšķiršanai šķīrējtiesā, tostarp ārvalstu šķīrējtiesā. Pilnvarojums pilnvarotajai personai Kerli Vares pārstāvēt Sabiedrību visās darbībās, kas saistītas ar Filiāli, ir izdots ar pārpilnvarojuma tiesībām. Pilnvarotajai personai ir tiesības atsaukt jebkuru pilnvaru pārstāvēt Sabiedrību darbībās, kas saistītas ar Filiāli, kas izdota, izmantojot šīs pārpilnvarojuma tiesības.

Actual data. List of procurations (0)
Actual data. Foreign merchant (organization) (1)
TimeRegistered in State Enterprise register
Luminor Bank AS(Registration number: 11315936)Liivalaia tn 45, Tallina, 10145, Igaunijas Republika
From 06.07.2018 20.06.2019
Document country on the date of registration: Estonia
Actual data. List of beneficial owners (1)
Time Country of residence Citizenship
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 10.09.2020 United States United States

Type of control: other

Type of control: on the basis of ownership

Sign in
Awards
 • TOP 500 major companies in Latvia by net turnover; 2017., 2018. year 
  2017., 2018. year
 • SRS In-depth Cooperation Programme. BRONZE LEVEL
<br>Since January 1, 2019, SRS has launched an expanded model of the In-depth Cooperation Programme. All participating taxpayers have been divided into three levels, depending on their extent of operations (Gold, Silver, Bronze)</br>; 2022., 2023. year 
  2022., 2023. year
 • SRS In-depth Cooperation Programme. SILVER LEVEL
<br>Since January 1, 2019, SRS has launched an expanded model of the In-depth Cooperation Programme. All participating taxpayers have been divided into three levels, depending on their extent of operations (Gold, Silver, Bronze)</br>; 2023. year 
  2023. year
 • Member of the Foundation for Social Integration program “Family-friendly place of work”; 2023., 2024. year 
  2023., 2024. year
Comparative indices
Index Place
Age of the company * 134397 - 134418
 134397 - 134418

About the company's comparative indices

Legal address on the map
Luminor Bank AS Latvijas filiāle Legal address on the map
Publications (0)