Основные данные
Название Biedrība "Lielais Kristaps"
Правовая форма Общество (BDR)
Регистрационный номер, дата 40008201769, 21.11.2012
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений, 21.11.2012
Идентификатор SEPA LV89ZZZ40008201769
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Ogres nov., Ķeipenes pag., "Ķenteni" - 4, LV-5062 Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес "Ķenteni" - 4, Ķeipenes pag., Ogres nov., LV-5062
Регистрационное удостоверение Nr. B017888. 21.11.2012
Цель деятельности Veicināt aktīva un veselīga dzīvesveida izplatīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū;
Veicināt sabiedrības interesi par sportu, veicināt saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanu jauniešu vidū;
Popularizēt patriotisku, zaļi domājošu un aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū;
Organizēt lietderīgu un aktīvu laika pavadīšanu rīkojot sportiskas un izglītojošas nometnes, pārgājienus, sporta pasākumus un labdarības pasākumus;
Veicināt cittautiešu jauniešu integrāciju latviešu jaunieši sabiedrībā, organizējot kopīgas nometnes un pasākumus;
Attīstīt bērnu un jauniešu talantus, pilnveidot viņu prasmes un zināšanas, ieaudzināt bērnos un jauniešos atbildības sajūtu, pilsoņa pienākuma apziņu pret savu valsti, lai veicinātu lemt spējīgas un sabiedriski aktīvas sabiedrības attīstību Latvijā;
Sniegt iespēju talantīgiem un mērķtiecīgiem jauniešiem, kuri nāk no sociāli mazaizsargātas vides (no trūcīgām, daudzbērnu vai nelabvēlīgām ģimenēm, bāreņiem un bērniem no bērnu namiem) piedalīties biedrības organizētajās nometnēs un pasākumos lūdz ar citiem jauniešiem, lai šiem bērniem un jauniešiem tiktu sniegta iespēja pierādīt savas spējas un zināšanas, kā arī iegūt jaunu pieredzi un prasmes, kuras palīdzētu nākotnē celt šo jauniešu labklājības līmeni;
Rīkojot nometnes dabā, parādīt jauniešiem Latvijas dabas daudzveidību, sekmēt pozitīvu attieksmi pret dabas aizsardzību, stimulēt jauniešus sakopt vidi ap sevi, kā arī veicināt patriotisku jūtu rašanos pret savu zemi un valsti;
Sadarboties ar citām valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām no Latvijas un arī starptautiskajā līmenī, organizējot labdarības pasākumus.
Вид дeятeльности
  • Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории (94.99, версия 2.0) (Источник: СГД, ЦСУ, ZO.LV)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 14.02.2020
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 10.06.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (12)
Налоговые платежи в государственный бюджет
(тыс. Евро)
Год Общая сумма платежей в государственный бюджет Подоходный налог с населения Обязательные взносы государственного социального страхования
2021 Bойти в систему

Актуальные данные

Актуальные данные. Исполнительная институция (2)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 14.02.2020 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 03.05.2017 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Изменения данных персоны. Актуальные данные. Исполнительная институция (1)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
03.05.2017

Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Ha Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)

Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (0)
Юридический адрес на карте
Lielais Kristaps Юридический адрес на карте
Публикации (0)