Основные данные
Название AUK HUNTING TEAM
Правовая форма Общество (BDR)
Регистрационный номер, дата 40008330966, 04.12.2023
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений, 04.12.2023
Идентификатор SEPA LV84ZZZ40008330966
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Rīga, Krāsotāju iela 2D - 5, LV-1009 Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Krāsotāju iela 2D - 5, Rīga, LV-1009
Цель деятельности Attīstot ilgtspējīgu medību saimniecību un efektīvi apsaimniekojot Biedrības rīcībā esošās medību platības t.sk. sargājot laukus un mežus no medījamo dzīvnieku radītiem postījumiem, pārstāvot mednieku intereses un organizējot ar medībām saistītus pasākumus, nodrošināt Biedrības biedriem iespējas medīt;
Izkopjot un pilnveidojot vietējās medību tradīcijas un ētiku, organizējot ar medībām, sportu, izstādes, seminārus, atpūtu un kultūru saistītus pasākumus t.sk. iesaistot arī vietējos iedzīvotājus, sekmēt vietējo apkaimju attīstību, medījumu produkcija un tā pagatavošana;
Veicināt un atbalstīt videi draudzīgu atpūtu un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu t.sk. veicinot sabiedrības informētību par medībām un to lomu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, veicināt pozitīvu medību un mednieku tēla radīšanu sabiedrībā;
Atbalstīt un pēc iespējas piedalīties pasākumos dzīvnieku populācijas un bioloģiskās daudzveidības monitoringa, to aizsardzības un zinātniskās izpētes pasākumos;
Iesaistīt Biedrības Biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā, vairošanā un populāciju bagātināšanā;
Organizēt likumiem atbilstošu medīšanu, atļautu medīšanas veidu pielietošanu;
Organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu, īpaši jauno mednieku apmācību, kā arī Latvijas iedzīvotāju izglītošanu jautājumos;
Organizēt medību trofeju uzskaiti, popularizēšanu un aizsardzību;
Iespēju robežās sniegt palīdzību Valsts un Pašvaldību institūcijām medījamo dzīvnieku ierobežošanai postījumu vietās;
Veicināt medību tūrisma attīstību.
Сферы деятельности Dabas aizsardzība, Dzīvnieku aizsardzība un labklājība, Dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana, Sporta pasākumu organizēšana, Vides sakopšana (Источник: РП )
Вид дeятeльности
  • Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории (94.99, версия 2.0) (Источник: СГД, ZO.LV)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 04.12.2023
Отягощения
Процесс ликвидации Hет
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 16.05.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих

Актуальные данные

Актуальные данные. Исполнительная институция (2)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 04.12.2023 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 04.12.2023 Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (2)
Время Постоянное место жительство Государственная принадлежность
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 04.12.2023 Латвия Латвия

Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления

Bойти в систему
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 04.12.2023 Латвия Латвия

Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления

Bойти в систему
Юридический адрес на карте
AUK HUNTING TEAM Юридический адрес на карте
Публикации (0)