Aglonas absolventi, Aglonas bazilikas jauktā kora Atbalsta biedrība

Basic data
Name Aglonas bazilikas jauktā kora Atbalsta biedrība "Aglonas absolventi"
Legal form Society (BDR)
Registration number, date 40008201222, 02.11.2012
Register, Included in The Register Register of Associations and Foundations, 02.11.2012
SEPA identifier LV17ZZZ40008201222
Data from the VAT Register Doesn't haveCheck in EU VAT register
Legal address Legal address: Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8, LV-5304 *** Previous addresses
Other registered in this address
Postal address Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304
Certificate of registration Nr. B017858. 02.11.2012
Goals of activities Atbalstīt un veicināt kora darbību, sekmēt kultūras un muzikālās gaumes veidošanas izaugsmi;
radīt priekšnoteikumus bērnu, jauniešu un dažādu vecumu cilvēku personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai, integrācijai mūsdienu mainīgajā sabiedrībā;
veicināt jaunās paaudzes orientāciju uz vispārcilvēciskām vērtībām, augstu tikumības standartu ievērošanu, kas balstīti kristietības vērtībās;
atbalstīt esošo Latvijas vēstures un arhitektūras pieminekli - Aglonas Baziliku, kora piedalīšanos svētku dievkalpojumos, attīstīt un izkopt Katoļu baznīcas kora dziedāšanas tradīcijas, iesaistoties kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
sekmēt kora piedalīšanos Aglonas novada, Latgales, valsts mēroga rīkotajos pasākumos, Vispārējos Latviešu Dziesmu svētkos un skatēs;
popularizēt kora sniegumu gan Latvijā, gan ārzemēs, tādējādi ceļot Aglonas, novada, Latvijas prestižu;
organizatoriski un finansiāli atbalstīt kora darbību;
pilnveidot kora materiāli tehnisko bāzi;
iesaistīties starptautiskos konkursos, izglītības programmās, sekmēt kora vadītāju un dalībnieku tālāk izglītību nacionālos un starptautiskos semināros, festivālos;
iespēju robežās materiāli atbalstīt un radīt radoša darba iespējas bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām, riska grupas ģimenēm, cilvēkiem ar invaliditāti vai veselības problēmām;
izdevējdarbības tiesību izmantošanai nošu, kā arī citu iespieddarbu izgatavošanai un izdošanai;
veicināt iedzīvotāju aktivitāti, savas dzīves vides uzlabošanai un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu lauku apvidū, organizējot lietderīgu un produ7ktīvu brīvā laika pavadīšanu, izglītojošos tematiskos kultūras pasākumus, radošās darbības un atpūtas nometnes, labdarības akcijas.
Areas of activity Kultūras veicināšana (Source: SRS)
Public benefit organisation status, date Annulled, 08.12.2021.
Report on public benefit organisation
Activity code (NACE)
  • Cultural education (85.52, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
  • Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: CSB)
History of changes in activities
Data updated in the Register of Enterprises 21.03.2024
Encumbrances
Liquidation process 21.03.2024. Biedru sapulces 12.03.2024. lēmums (protokols Nr. 2).
Actual entry in the insolvency register Not registered
Actual delayed payments Not registered Report the debt
Actual pledge acts Not registered
Actual collaterals Not registered
SRS administered tax debts Not registered as of 10.04.2024
Find out current information about tax debts
Financial indicators (last submitted year)
Year (last submitted) Sign in
Sign in
Turnover
Profit after taxes
Liquidity
Profitability (return on assets)
Number of employees
Annual reports (9)
Tax payments to state budget
(thous. EUR)
Year Total payments to state budget Personal income tax State mandatory social insurance contributions
2021 Sign in

Actual data

Actual data. Officials (1)
Time Post, Rights to represent
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx)
From 21.03.2024 Liquidator/ Right of sole representation
Document country on the date of registration: Latvia
Actual data. List of procurations (0)
Actual data. List of beneficial owners (0)
Legal address on the map
Aglonas absolventi Legal address on the map
Publications (0)