Aglonas absolventi, Aglonas bazilikas jauktā kora Atbalsta biedrība

Основные данные
Название Aglonas bazilikas jauktā kora Atbalsta biedrība "Aglonas absolventi"
Правовая форма Общество (BDR)
Регистрационный номер, дата 40008201222, 02.11.2012
Рeгистр, Занесен в регистр Регистр обществ и учреждений, 02.11.2012
Идентификатор SEPA LV17ZZZ40008201222
Данные из реестра плательщиков НДС НетПроверить в регистре НДС ЕС
Юридический адрес Юридический адрес: Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8, LV-5304 *** Предыдущие адреса
Зарегистрированы по адресу
Почтовый адрес Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304
Регистрационное удостоверение Nr. B017858. 02.11.2012
Цель деятельности Atbalstīt un veicināt kora darbību, sekmēt kultūras un muzikālās gaumes veidošanas izaugsmi;
radīt priekšnoteikumus bērnu, jauniešu un dažādu vecumu cilvēku personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai, integrācijai mūsdienu mainīgajā sabiedrībā;
veicināt jaunās paaudzes orientāciju uz vispārcilvēciskām vērtībām, augstu tikumības standartu ievērošanu, kas balstīti kristietības vērtībās;
atbalstīt esošo Latvijas vēstures un arhitektūras pieminekli - Aglonas Baziliku, kora piedalīšanos svētku dievkalpojumos, attīstīt un izkopt Katoļu baznīcas kora dziedāšanas tradīcijas, iesaistoties kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
sekmēt kora piedalīšanos Aglonas novada, Latgales, valsts mēroga rīkotajos pasākumos, Vispārējos Latviešu Dziesmu svētkos un skatēs;
popularizēt kora sniegumu gan Latvijā, gan ārzemēs, tādējādi ceļot Aglonas, novada, Latvijas prestižu;
organizatoriski un finansiāli atbalstīt kora darbību;
pilnveidot kora materiāli tehnisko bāzi;
iesaistīties starptautiskos konkursos, izglītības programmās, sekmēt kora vadītāju un dalībnieku tālāk izglītību nacionālos un starptautiskos semināros, festivālos;
iespēju robežās materiāli atbalstīt un radīt radoša darba iespējas bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām, riska grupas ģimenēm, cilvēkiem ar invaliditāti vai veselības problēmām;
izdevējdarbības tiesību izmantošanai nošu, kā arī citu iespieddarbu izgatavošanai un izdošanai;
veicināt iedzīvotāju aktivitāti, savas dzīves vides uzlabošanai un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu lauku apvidū, organizējot lietderīgu un produ7ktīvu brīvā laika pavadīšanu, izglītojošos tematiskos kultūras pasākumus, radošās darbības un atpūtas nometnes, labdarības akcijas.
Сферы деятельности Kultūras veicināšana (Источник: СГД)
Статус организации общественного блага, дата Лишен, 08.12.2021.
Справка организации общественного блага
Вид дeятeльности
  • Образование в сфере культуры (85.52, версия 2.0) (Источник: СГД, ZO.LV)
  • Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории (94.99, версия 2.0) (Источник: ЦСУ)
История изменения видов деятельности
Последнее обновление в Регистре Предприятий 21.03.2024
Отягощения
Процесс ликвидации 21.03.2024. Biedru sapulces 12.03.2024. lēmums (protokols Nr. 2).
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности Hет
Актуальные претензии по платежам Bойти в систему
Актуальные коммерческие залоги Hет
Актуальные обеспечения Hет
Долги администрируемых СГД налогов Hет по 15.05.2024
Узнать текущую информацию о налоговых долгах
Финансовые показатели (за последний представленный год)
Год (последний поданный) Bойти в систему
Bойти в систему
Оборот
Прибыль после уплаты налогов
Ликвидность
Рентабельность (отдача активов)
Количество работающих
Годовые отчёты (9)
Налоговые платежи в государственный бюджет
(тыс. Евро)
Год Общая сумма платежей в государственный бюджет Подоходный налог с населения Обязательные взносы государственного социального страхования
2021 Bойти в систему

Актуальные данные

Актуальные данные. Должностные лица (1)
Время Должность, Права представительства
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx)
Oт 21.03.2024 Ликвидатор/ Право представлять единолично
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия
Актуальные данные. Список прокур (0)
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (0)
Юридический адрес на карте
Aglonas absolventi Юридический адрес на карте
Публикации (0)